سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ناصر توره – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
اسماعیل قادری – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
مهدی علیزاده – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی

چکیده:

دانش در دنیای امروزی یک منبع کلیدی است و ایجاد دانش جمعی یک وظیفه راهبردی برای موفقیت سازمان است. عوامل سنتی تولید، زمین و سرمایه اگر چه هنوز مطرح استولی مرتبه دوم را حائز باشد برخلاف عوامل سنتی تولید دانش منبعی است که در ذهن انسان نهفته است و خلق و نشر آن فعالیتی نامحسوس است و با اجبار محقق نمی شود و مستلزم همکاری داوطلبانه افراد است، سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخش خرد جمعی نییستند در این تحقیق ما به دنبال شناسایی ابعاد شهروندی سازمانی ابعاد رفتار شهروند سازمانی هستیم که با کاوش در ادبیات موجود از الگوی دانشمندانی به نام البرت مورمن، ارگان، نیهف، اسمیت، وان سکاتر، مارک سی وان، اسمیت استفاده کردیم و شش عامل را به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان و مدیران شناسایی کردیم که این شش شاخص عبارتند از فداکاری، وظیفه شناسی، وفاداری، توجه، تحمل پذیری(جوانمردی)و سپس شش عامل را در سازمان های نمونه به آزمون گذاشتیم تا وضعیت آنها را از لحاظ میزان رفتار شهروندی و بررسی ارتباط این شاخص ها با عملکرد سازمان بررسی کنیم. و در انتها عوامل شناسایی شده را براساس میزان اهمیت رتبه بندی شده است.