سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهرنشینی در پنجاه سال اخیرسبب شده است که اراضی زراعی، باغهای میوه ومراتع وسیعی درحاشیه شهرها خصوصًا شهرهای بزرگ ازحیز انتفاع خارج و به مناطق مسکونی ،واحدهای صنعتی،فرودگاه وجاده تغییر کاربری یابند. این طرح با هدف بررسی وضعیت تغییر کاربری اراضی در شهر تبریز در ٥٠ سال گذشته درمرکزتحقیقات کشاورزیآذربایجا نشرقی اجرا شد. برای اجرای این طرح از عکسهای هوایی ۱:۵۰۰۰۰شهرتبریز (سال ١٣٣٤ ) ،مطالعات خاکشناسی تفصیلیتبریز ( ١٣٤٦ ) و نیز تصاویر ماهوار های مربوط به سالهای ١٣٦٩ و ١٣٧٩ استفاده گردید. این مطالعه نشان میدهد که مساحت شهرتبریزدر سال ١٣٣٤ حدود ٢٥٠٠ هکتار بود که شامل واحدهای مسکونی و باغهای بین محلات میشد، تصویر تهیه شده توسط ماهواره لندست ٧ درخرداد ١٣٦٩ نشان م یدهد که محدوده این شهر به ٦٧٠٠ هکتار افزایش یافته است. این در حالی است که طبق تصویر اردیبهشت ماه ١٣٧٩ همین سنجنده محدوده این شهر به ١٠٧٥٠ هکتار رسیده است و ١١٥٠ هکتار نیز به اراضی تبدیلی به واحدهای صنعتی افزوده شده است به عبارت دیگر در ١٠ سال اخیر روند تغییر کاربری اراضی شدت بیشتری گرفته و به ٥٢٠ هکتار در سال رسیده است.