سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کارشناس پژوهشکده الکترو
ریحانه ربیعی مهر – کارشناس مهندسی صنایع – شرکت فرینه صنعت

چکیده:

در هزاره سوم، با گسترش رقابت جهانی در میان صنایع بزرگ و حتی کوچک و با رشد روز افزون فناور یهای اطلاعات و ارتباطات، مفاهیم سنتی تولید با چالشی بنیادین روبرو گشته است. داد هها و اطلاعات در واحدهای صنعتی توسط ماشی نآلات, حس گرها و اپراتورها در هر لحظه و در مکا نهای مختلف ایجاد گشته و از سوی دیگر فرایندهای مدیریتی در سطح بالاتر نیازمند این اطلاعات م یباشند. دسترسی به اطلاعات تولیدی، در اسرع وقت در یک قالب الکترونیکی و استاندارد، دلیلی برای یکپارچ هسازی سیست مهای پردازش دادهسطوح مختلف تولید م یباشدMES و ERP.به عنوان دو سیستم مهم اطلاعاتی در واحدهای صنعتی, هر دو به داد ههای دقیق و بلادرنگ از سطح کارخانه نیاز دارند تا به اتخاذ تصمیم در سطوح مدیریتی کمک نمایند. این تصمیم پس از ایجاد برنام هها و دستورات مقتضی تولید, م یبایست به سیستم کنترل سطح کارخانه منتقل شود تا تولید آغاز گردد و ادامه یابد. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از کلید یترین تکنولوژ یهای مورد نیاز این یکپارچ هسازی م یباشند. تکنولوژ یهای شی گرایِ غیر متمرکز که به صورت گسترده در صنایع به کار گرفته م یشوند, واسط استانداردی میان سطوح کاربردی مختلف ایجاد م ینمایند. این فناور یها موجب م یگردند نرم افزارها و برنامه های کاربردی در هر مکان و هر زمان بدون نیاز به سیستم عامل خاص به اجرا در آیند و داد هها و اطلاعات خود را تبادل نمایند. در این مقاله سعی شده با تأکید بر ادبیات, مفاهیم و زیر سیستمهای دو حوزه اتوماسیون صنعتی و برنام هریزی منابع سازمان, را هکارها و ابزارهای یکپارچه سازی شناسایی و بررسی گردند و با شناسایی مشترکات سیستم های اجرایی تولید و برنامه ریزی منابع سازمان با پیشنهاد قالبهای استاندارد اطلاعاتی, بهین هترین و کاراترین تکنولوژی ارزیابی و معرفی گردند.