سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر صباغ الوانی – گروه مهندسی برق- دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
بهزاد کیوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ورود کامپیوترها و دیگر تجهیزات الکترونیکی به عرصه سیستم های قدرت انتظارات مصرف کنندگان برق روز به روز در حال افزایش است . با توجه به چنین توقعاتی راه حل هایی همچون اتوماسیون فیدرهای توزیع برای داشتن انرژی برق بی وقفه وکاهش زمان خاموشی م شتریان اجتناب نا پذیر است . شرکتهای توزیع کشورمان نیز با اجرای طرح مکانیزاسیون سیستم توزیع گامهای نخستین را برای اتوماسیون شبکه های توزیع برداشته و اجرای اتوماسیون در برخی قسمتهای آن به مورد اجرا گذاشته شده اس ت. این مقاله با بررسی امکانات لازم برای اتوماسیو ن فید ر، تاثیر اتوماسیون را در کاهش زمان خاموشی مصرفکنندگان و سیستمهای ارتباطی و مخابراتیSCADAو پروتکل های استاندارد در این زمینه را جهت اتوماسیون فیدر تشریح
می کند.