سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام نجفی – دانشگاه تبریز ، دانشکدة کشاورزی ، گروه مهندسی آب
قربان مهتابی – دانشگاه تبریز ، دانشکدة کشاورزی ، گروه مهندسی آب

چکیده:

امروزه با پیشرفت سریع تکنولوژی آبیاری و تلاش در جهت مکان یزاس یون عملی ات کشاورز ی در مزارع بزرگ ، اتوماسیون سیستمهای مختلف آب یاری بخصوص سیستمهای متحرک نظیر سنترپیوت ها یا لینیر مووها که دارای قابلیت های بیشتری برای خودکار شدن هستند ، اهمیت دوچندانی پیدا می کند . زیرا علاوه بر کاهش نیروی کارگری امکان بهبود عملکرد محصول نسبت به آبیاری افزایش می یابد . در این مقاله در مورد امکان اتوماسیون سنترپیوت با استفاده از زمان بندی آبیاری به کمک روش TTT و همینطور نحوۀ اجرای آن بحث شده است . این روش که شامل اندازه گیری دمای سایه انداز گیاه به کمک دماسنج های مادون قرمز است ، مورد بررسی قرار گرفته است و اندازه گ یری دما در دو پروسة مختلف بررس ی شده است . همینطور تنظ یم آهنگ حرکت و کنترل سنترپیوت مورد بررسی قرار گرفته است ، تا سنترپیوت با توجه به نیازهای آبی گیاه که بکمک روش TTT برای برنامه ریزی آبیاری تعیین شده است، بصورت اتوماتی کنترل گردد. ورددیگری که بحث شده است، مقایسه روش اتوماتیک برنامه ریزی آبیاری سنترپیوت (به روش TTT) با آب یاری کنترل شده بصورت دستی ( اندازه گیری های مقدار آب خاک توسط پروبهای نوترونی )است . تکنولوژی آبیاری بسیار دقیق برای کشاورزان متوسط ، گرانقیمت و از لحاظ سهولت قابلیت اجرا بسیار پیچیده است . با این وجود ، کاهش هزینه های کارگری و سادگی روشها و افزایش راندمان آبیاری می تواند توجیه این موارد را بنماید .