سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل ناصری – ا ستادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدرضا نیشابوری – ا ستاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
احمد فاخری – ا ستادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

پیشروی جریان آب در جویچه های آبیاری در برآورد دقیق راندمان ویکنواختی کاربرد آب در سطح مزرعه نقش اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار اتوکورولاسیون سری های پیشروی جریان در جویچه های آبیاری در مزرعه ای به طول ۱۳۰ وعرض ۷۰ متردر چهار دسته جویچه آبیاری صورت گرفته است. آزمایش پیشروی جریان در جویچه های آبیاری با روش های توصیه شده انجام شد. نتایج نشان داد سری های پیشروی به صورت سری ناایستا بوده وناایستائی آنها در میانگین وواریانس سری ها بود. پس از ایستا نمودن سریها با تبدلات باکس کاکس وروش تفاضلی نمودن توابع اتو کورولاسیون و اتوکورولاسیون جز برای داده های پیشروی به دست آمد .ضرایب اتوکورولاسیون پیشروی جریان در جویچه های آبیاری به طور نمائی تنزل نمود وضرایب اتوکورولاسیون جز پس از یک تاخیر قطع شدند. حداقل وحداکثر تاخیرهای دارای اتوکورولاسیون معنی دار برابر ۳ و ۱۲ به دست آمد.همچنین توزیع فراوانی تعداد تاخیر های معنی دار به دست آمد براین اساس توصیه هائی در خصوص روش تحلیل پیشروی جریان در جویچه های آبیاری صورت گرفت