سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغری تهرانی –
مریم فرامرزی زاده –
فتاحی –

چکیده:

فنوباربیتال داروی آگونیست گابا بوده ودر درمان صرع به کار میرود . برا ی بررسی اثرات پاتولوژیک آن بر روی رشد عضلانی ومغز،درا ین تحقیق دوازده سر موش رت ماده نژاد و یستار سویه آلبینو را انتخاب و پس از جفت گیری بادوسر رت نر همان نژادو بر اساس مشاهده پلاک واژنی به عنوان روز اول آبستنی؛به دو گروه تقسیم شدند . به گروه اولتنها پلیت مصرفی و به گروه دوم علاوه بر پلیت مصرفی فنوباربیتال با دوز ۳ گرم بر کیلو گرم پلیت مصرفی از روز ۸ تا ۱۸ آبستنی خورانده شد؛ علت انتخاب ا ین زمان تکامل رشد عضلانی در جنین است . پس از زایمان زاده های نر هردو گروه را جدا کرده و زاده ها ی نر گروه اول به روش جراحی باز اخته و به عنوان گروه شاهد استفاده شدند . یافته های
پاتولوژیک شامل نکروزوه یالینه شدن رشته ها ی عضلانی و کمرنگ شدن و از بین رفتن هسته در ناحیه سارکولما بود . دربافت مغز نکروز و دژنراسیون به صورت وسیع در ساقه مغز، مخ، مخچه و هیپوتالاموس ، نکروز سلولها ی پورکنژ و واکوئوله شدن وسیع در ساقه مغز مشاهده شد . اثرات پاتولوژ یک دارو بر روی رشد عضلانی به دلیل اثر آن بر محور هیپوتالاموس،هیپوفیز،بیضه مشابه مکانیسم اخته می باشد . همچنین فنوباربیتال ازسد خونی مغزی عبور کرده و موجب تجمع مایعات و ادم مغزی می گردد