سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد باغانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
رضا خوشبزم – کارشناس ارشد و معاون فنی اجرایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تغییر روش آبیاری سحطی به آبیای قطره ای ، بر مقدار آب آبیاری مصرفی، عملکرد محصول و کارایی مصرف آب آبیاری (WUE) در مزارع کشاورزان استانخراسان رضوی تعداد ۱۵ مزرعه مورد آزمون واقع شدند. نتایجنشان داد، با تغییر روش آبیاری سطحی به آبیاری قطره ای ، بیشترین وکمترین درصد افزایش عملکرد محصول را ، بترتیب سیب زمینی با ۲۱% و چغندرقند با ۹% داشتند . بیشترین کاهش آب مصرفی ، در زراعت های ذرت علوفه ای با ۴۹% و کمترین مقدار آن در مزارع سیب زمینی با ۳۴% اتفاق افتاده است. کارایی مصرف آب آبیاری در ذرت علوفه ای ۱۱۶% افزایش یافته بود وزراعت های گوجه فرنگی، چغندرقند وسیب زمینی بترتیب با۹۸% ، ۹۲% ، ۸۳% در مراحل بعدی قرار گرفته بودند. در مجموع در تمام مزارع موردمطالعه،میانگین آب مصرفی در زراعت های چغندرقند ، ذرت علوفه ای ، گوجه فرنگی و سیب زمینی بین ۳۳/۹ تا ۴۴/۱ درصد کاهش داشته است و مقدار عملکرد وزنی درچهار محصول مذکور بین ۹/۲ تا ۲۱/۱ درصد و کارایی مصرف آب آبیاری، بین ۸۳/۲ و ۱۱۶/۳ درصد (حدود ۲ برابر) افزایش پیدا کردده بود.