سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس جعفری – رئیس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات نیشکر
عبدعلی ناصری – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
نظام الدین بنی عباسی – مدیر مرکز تحقیقات نیشکر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
حسن حمدی – معاون مرکز تحقیقات نیشکر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

چکیده:

در این مطالعه, رشد و ارتفاع نیشکر در سال ۱۳۸۴ با در ابتدا با نتایج سال ۱۳۸۳ مقایسه شد. نتایج نشان داد که رشد و ارتفاع نیشکر در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ کاهش قابل توجهی دارد. نتایج کنترل محصول سال ۱۳۸۴ بسیاری از این مزارع نشان داد که سطح آب زیرزمینی از ۹۰ سانتیمتر در اکثر اوقات دوره رشد کمتر بوده است. در مزارعی که سطح آب زیرزمینی آنها در طول هفته از ۱۲۰ سانتیمتر پائینتر بوده, کاهش رشد آنها کمتر بوده است. مقایسه دو مزرعه با زهکشی و آبیاری متفاوت بعنوان مدل نشان داد که برای کلیه شرایط یکسان و صرفاً تغییر در آبیاری و زهکشی، کاهش قابل توجهی در رشد و ارتفاع نهایی نیشکر ایجاد م یشود. از سوی دیگر اندازه گیری رطوب تهای خاک در زمان قبل از آبیاری این مزارع نیز نشان داد که رطوبت خاک بسیاری از مزارع نسبت به میزان مورد نیاز برای آبیاری مجدد زیاد و یا بسیار کم م یباشد. بخشی از این رطوبت به خیز موینیگی آب در خاک در اثر بالا بودن سطح آب زیرزمینی مربوط میشد که سبب شور شدن خاک ریزوسفر نیز شده ۳ واحد در سال ۸۴ در این اراضی – ۲ دسی زیمنس بر متر در سال ۸۳ به ۵ -۳/ بود. این مسئله سبب افزایش شوری خاک از ۵ شده بود.