سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود احمدی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرمسعود رحیمی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

بهبود کیفیت زندگی شهری از تامین مکانهای خرید یا ایجاد نواحی مناسب قدم زدن در نواحی ساحلی مهمتراست. این امر نیازمند ایجاد نواحی باصفا و آرامش بخش در میان ساختمانها، خیابانها و سایر فضاهای شهری است بنحوی که مردم بتوانند بدون ترس یا تهدید یا ناراحتی از شرایط تحمیل شده بوسیله جریان ترافیک وسایل نقلیه موتوری از آنها استفاده کنند.استفاده از شیوه های آرام سازی ترافیک یکی از مهمترین روشهای مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است.در هر استراتژی آرام سازی ترافیک، باید به افزایش فضاهای تخلیه شده از جریان ترافیک توجه خاص مبذول گردد و بایدبه بهبود وضعیت ساختمانها، روسازی مسیرها، مبلمان و تجهیزات شهری و… کمک شود.در این تحقیق به تدوین چارچوب ارزیابی طرحهای آرام سازی ترافیک پرداخته شده است . همچنین با استفاده از شیوه مطالعات قبل و بعد، اثرسنجی تعدادی از پروژه های آرام سازی ترافیک اجراشده در مناطق مسکونی، نواحی مرکزی شهر و نواحی بین شهری انجام شده است . یک مطالعه موردی نیز در خصوص ارزیابی تاثیر سرعت گیرهای نصب شده در سطح مناطق ٤ و ٦ شهرداری تهران ( به عنوان پرکاربردترین شیوه آرام سازی ترافیک ) صورت گرفته است