سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برهمکنش آللوپاتی بین گیاهان زراعی و علف هرز می تواند روی مراحل مختلف زندگی یک گونه گیاهی اثر گذار باشد. عدس یکی از حبوبات مطرح است. همچنین تاتوره می تواند بعنوان علف هرزی عمده و مشکل ساز در مزارع عدس حضور یابد. به همین منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی شاخسارهتاتوره روی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه عدس رقم محلی شهر بابک، آزمایشی بصورت طرح کاملأ تصادفی (C.R.D) با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاه در سال ۱۳۸۳ در آزمایشگاه دانشکدهکشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارها شامل شاهد، ۲۵%،۵۰%، ۷۵% و۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی شاخساره تاتوره بود. نتایج نشان داد که اثر شاخساره تاتوره بر درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه (P<0.01) معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره تاتوره بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد ریشه چه ، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه عدس شد. .نتایج فوق اثرات آللوپاتی تاتوره را روی جوانه زنی و رشد عدس بخوبی نشان داد.