سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الیکا شجیع – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی گواهی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات آللوپاتی(دگر آسیبی) علف هرز توق بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه نخود(رقم کرمانشاهی ) آزمایشی بصورت طرح کاملاً تصادفی (C.R.D) با پنج تکرار در سال ۱۳۸۴ در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارها شامل شاهد، ۲۵% ، ۵۰% ، ۷۵% ، ۱۰۰% غلظت های عصاره آبی شاخساره توق بود. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر اندامهای هوایی توق بر روی درصد جوانه زنی ، رشد ریشه چه و ساقه چه (۰/۰۱>p ) معنی دار می باشد. افزایش غلظت ,عصاره آبی توق به طور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد ذرت شد.بنابر این توصیه می شود که در مزارع استان قبل از کشت نخود عملیات مبارزه با این علف هرز انجام شود، زیرا علاوه بر رقابت با گیاهان زراعی مسأله دگر آسیبی این علف هرز این اهمیت دارد.