سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا معافپوریان – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان فارس
حسین پیری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زرقان فارس
مسلم درستکار – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

چکیده:

متوسط عملکرد انگور در ایران در حدود ۷۸۰۰ کیلوگرم است که با توجه به عملکرد حداکثر این محصول در دنیا که بالغ بر ۲۰۰۰۰ کیلوگرم است، پتانسیل زیادی برای پیشرفت و افزایش عملکرد این محصول در کشور ما وجود دارد. در این راستا استان فارس با ۲۰% سطح زیر کشت بیشترین سطح موستان های ایران را به خود اختصاص داده است. با توجه به خصوصیات خاک های جنوب ایران که دارای کربنات کلسیم زیادی هستند، مصرف خاکی کودهای شیمیایی و آهن وروی منجر به رسوب تشکیل کربناته عناصر فوق الذکر در خاک می شود. بنابراین استفاده از این عناصر ضروری به صورت محلول پاشی می تواند پاسخ مناسبی برای رفع مشکل ترسیب عناصر فوق درخاک باشد. بای بوردی در طی تحقیقی به منظور بررسی تاثیر عناصر کم مصرف روی و بور بر کیفیت و کمیت سه رقم انگور صاحبی، بی دانه و قزل، گزارش دادکهعملکرد و درصد کل مواد جامد محلول به طور معنی داری نسبت با شاهد افزایش یافت.
بهارگاوا و قوپاتی نتیجه گیری کردند که محلول پاشی گیاه کلروز شده با ترکیبات حاوی آهن، میزان آهن برگ و رشد عمومی گیاه را افزایش میدهد. در پژوهش دیگری که از غلظتهای مختلف سولفات روی و سولفات آهن بر روی درختان انگور رقم بیوتی استفاده شد، بزرگترین حبه ها در تیمار ۶ در هزار روی بدست آمد ولی بیشترین مواد جامد محلول در تیمار ۲ درهزار آهن حاصل شد. با توجه به عدم گزارشات در خصوص اثر محلول پاشی عناصر آهن وروی و همچنین مقایسه محلول پاشی این عناصر با مصرف خاکی آنها بررسی حاضر در شهرستان جهرم از استان فارس صورت گرفت.