سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی خواجه احمد عطاری – مدیر عامل شرکت مهندسی مشاورسازآب پردازان – کارشناس ارشد تاسیسات آبیا
علی عبدالشاه نژاد – مدیریت دفتر فنی و کنترل پروژه حوزه نظارت – شرکت مهندسی مشاور سازآب پردا

چکیده:

حفاظت و تثبیت سواحل رودخانه ها بعنوان یکی از اقدامات اساسی برای حفاظت از رودخانـه هـا در قالـب طرحهـای مهندسـی رودخانه همواره انجام می گیرد . بخش خارجی قوس یا مئاندر موسوم به چنیبه در پایین دست شهر اهـواز و در سـاحل راسـت رودخانـه کارون یکی از محلهای بحرانی و خطر ساز برای شهر اهواز بود که با هدف جلوگیری از فرسایش و تخریب سیل بند و نیـز ن فـوذ وپخـش سیلاب به مناطق مسکونی – صنعتی شهر، همچنین ایجاد محیطی تفریحی و تفرجگاهی مطالعه و حفاظت گردید . مشاور سازآب پردازان در راستای وظایف حرفه ای خود طرحی تحقیقاتی را با هدف پایش حفاظت انجام شده تعریف نمـوده و بـویژه اثـرات اجـرای طـرح را بـر مرفولوژی رودخانه طی چند سال پس از اجرا بررسی نموده است که مقاله حاضر نتایج بررسیها را نشان می دهد .