سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرحناز کیان ارثی –
سیمین دهقانمدیسه – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
منصور خلفه نیل ساز – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
محسن مزرعاوی –

چکیده:

سد بزرگ مخزنی کرخه در ۲۰ کیلومتری غرب اندیمشک و در ۱۰ کیلومتری شمال پل نادری و با ارتفاع ۱۲۷ متر برروی رودخانه کرخه ساخته شده است، سد از نوع خاکی با هسته رسی بوده که طول تاج آن ۳۳۰ متر و عرض تاج آن ۱۲ متر و حجم مفید مخزن ۵۱۰۰ میلیون متر مکعب م یباشد. در این تحقیق به بررسی اثرات احتمالی احداث سدکرخه بر روی تغییرات غلظت مواد مغذی از دی ماه ۱۳۸۱ لغایت آذر ماه ۱۳۸۲ انجام گرفته است.محدوده مورد مطالعه پهنه دریاچه سد کرخه می باشد که تعداد ۵ ایستگاه نمونه برداری در نظر گرفته شده است . نمونه برداری از اعماق سطح، ۲۰ متری, ۴۰ متری و ۶۰ متری توسط نمونه بردار آب صورت گرفته است. آنالیز پارامترهای مورد بررسی از قبیل نیترات ،فسفات ،نیتریت و آمونیاک پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و با استفاده از روشها ی استاندارد موجود صورت گرفته است. نتایج حاصل ازاین بررسی نشان می دهد که متوسط عمق در ایستگاههای درون دریاچه ۳،۲ و ۴ به ترتیب ۳۶/۰۷ ، ۷۱/۴۲ ، ۳۱/۵۳ متر است نتایج محاسبات آماری نشان می دهد که مقادیر فاکتورهای اندازه گیری شده هر ایستگاه در اعماق مختلف و در ایستگاههای مختلف دارای اختلاف معنی دار آماری نم یباشد P> 0/5 در اکثر تحقیقات نیتروژن و فسفر را به عنوان عامل موثر درایجاد پدیده یوتریفیکاسیون در دریاچه ها برشمرد هاند و نتایج حاصل از این بررسی نیز نشان میدهد که ایجاد شرایط سکون باعث افزایش غلظت نیتروژن و فسفر در ستون آب دریاچه شده است، ولیکن مقایسه نتایج حاصل با استانداردهای موجود نشان میدهد که کیفیت آب دریاچه پشت سد کرخه در حد استانداردها بوده و جهت مصارف شرب, آبیاری و آبزیان مناسب می باشد.