سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسحاق بندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دشت شور و در فاصله تقریبی ۹۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زاهدان واقع میباشد . در سالهای اخیر به علت برداشت بیش از حد آب از چاههای بهرهبرداری ضمن نا مطلوب شدن کیفیت، سطح آبخوان نیز بطور مداوم کاهش یافته است . راهکار پیشنهادی برای جبران افت سفره، احداث سد گلوگاه در حد فاصل دشت کورین وشورو می باشد، که به منظور تغذیه مصنوعی آبخوان پیشنهاد گرد یده است . در این تحق یق اثرات احداث ا ین سد بر آبخوان مورد بررسی قرار م یگیرد . ابتدا با نتایج حاصل از آزمون پمپاژ، لاگ زمین شناسی چا ههای مشاهدهای و اکتشافی، مقاطع زمین شناسی، هیدروگراف چاههای مشاهده ای، سونداژهای ژئوالکتریک و بازدیدهای صحرائی، ارزیابی هیدروژئولوژیکی در دشت انجام گرفت . سپس مدل جریان آب زیرزمینی برای پیش بینی سطح آب در دو سال آینده ساخته شد . به علت نوسانات کم تر در تر از آب زیرزمین ی، بهمن ۱۳۸۱ به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت . سپس کالیبراسیون مدل برای شرایط ناپایدار به مدت یکسال ( اسفند ۱۳۸۱ تا اسفند (۱۳۸۲ انجام شد . درادامه آنالیز حساسیت انجام و صحت سنجی مدل نیز برای یک سال ( اسفند ۱۳۸۲ لغایت اسفند ) ۱۳۸۳ صورت پذیرفت . نتایج نشان می دهد که تغذیه مصنوعی باید در ۲ حوضچهی شرقی و جنوبی انجام شود تا اثرات مخرب نزدیک شدن بیش از حد سطح آب را در دشت کاهش دهد و باعث آلودگ ی و تبخی ر آبها ی زیرزمینی .نشود