سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عقیل دشتیان نسب – پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر
مصطفی شریف روحانی – موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران
مریم میربخش – پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر
امین رضا جهانبخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

تاکنون مطالعات زیادی نشان داده اند که اسانسهای مختلف آویشن دارای خواص ضد میکروبی می باشند اما در خصوص باکتریهای دریایی مطالعات کمی انجام شده است . در این مطالعه به منظور بررسی امکان جایگزینی اسانس آویشن شیرازی با مواد شیمیایی در درمان آب ورودی به کارگاههای تکثیر و مزارع پرورشی و همچنین استفاده در سایر مصارف در صنعت میگو پتانسیل ضد باکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازی Zataria multiflora بر باکتریهای خانواده ویبریوناسه جداسازی شده از میگوهای پرورشی استان بوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت . اثرات غلظتهای مختلف %۰/۱) ،۵ ،%۴/۷ ،%۴/۵،%۴/۲،%۴ ،%۲،%۱/۶ ،%۰/ ۸ ،%۰/۴،۰%/۲(% به روش دیسک دیفیوژن بر روی باکتریهایVibrio harvei,Vibrio alginoliticus,vibrio anguilarumجهت تعیین MIC بررسی شد . نتایج نشان داد غلظتهای%۴/۲ ، %۴/۵ و %۴/۷ به ترتیب باعث مهار رشد V. anguilarum ، V. harvei و V. alginoliticus می شود . این مطالعه نشان می دهد اسانس روغنی آویشن شیرازی در غلظتهای بالاتری نسبت به سایر باکتریها، باکتریهای آب شور را از بین ببرد .