سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شرافت – شرکت برق منطقه ای یزد
آسیه ریاحی – شرکت سامان آوران توسعه

چکیده:

امروزه بسیاری از شرکت ها برای تولید محصولات و خدمات با استاندارد بالا تلاش می کنند. کیفیت به عنوان موضوع استراتژیک در کسب و کار و به منزله مزیت رقابتی مطرح می شود. یکی از موضوعات اساسی که در کیفیت به آن توجه می شود ایجاد بهبود مستمر در سازمان ها است. ایجاد
بهبود مستمر در هر سیستمی به برنامه ریزی و سپس اندازه گیری میزان دستیابی به آن اهداف بستگی دارد . عدم توجه به این مقوله می تواند باعث ایجاد رکود در سیستم ها شود. پروژه بررسی اثرات استقرار ایزو ٩٠٠٠ در شرکت برق منطق ه ای یزد با هدف تعیین میزان اثربخشی ایزو ٩٠٠٠ در شرکت برق و نیز سنجش فاصله بین وضعیت فع لی و اهداف تعیین شده اجرا گردیده است و نتایج آن می تواند در اصلاح و بهبود عملکرد سیستم مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی سیستم موجود از دو روش ”مصاحبه با مدیران سازمان و دس ت اندرکاران سیستم ” و نیز ”سنجش نظرات پرسنل سازمان“ استفاده شده است. از ویژگ ی های عمده مصاحب ه ها نیم هباز بودن سوالات آن بوده و مصاحبات به صورت انفرادی و توسط فردی خارج از سازمان انجام گرفته است. از نتایج حاصل از مصاحبه برای طراحی پرسشنامه استفاده شده که جم ع آوری اطلاعات پرسشنامه نیز توسط فردی خارج از سازمان بوده و پرسشنام هها با حضور فرد پرسشگر در محل تکمیل گردید هاست. ارائه نتایج با استفاده از آمار توصیفی م یباشد.