سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سیدرضی – شرکت محافظان بهبود آب
محمدعلی گلعذار – استاد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این پژوهش عملکرد بازدارندگی ترکیب آمینو تری متیلن فسفونیک اسید (AHP) با روی و مولیبدات در ابهایسه نوع برج خنک کننده با سختی و خورندگی مختلف مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور ابتدا از ترکیبAMP بافسفات و پلی فسفات بازدارنده پایه فسفوناتی مناسبی برای حفاظت فولاد در آب ساخته شد . سپس سه نوع پلیمر مختلف به بازدارنده ترکیبی آماده شده اضافه گردید و عملکرد بازدارندگی آنها در آبهای با هدایت الکتریکیμS/Cm ۶۰۰۰ و ۳۰۰۰ و μS/CmμS/Cm 5000در سه PH مختلف روی فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفت . درمرحله بعدی بازدارنده های روی و مولیبدات با غلظتهای مختلف به بازدارنده فوق اضافه گردید و عملکرد هریک از بازدارنده های ترکیبی در آبهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت .آزمایشهایDC پلاریزاسیون ، میکروسکوپی الکترونی و آنالیزEDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج آزمایشها نشان داد که افزودن روی ومولیبدات سبب افزایش راندمان بازدارندگیAMP گشته و و راندمان بازدارندگی وابسته به غلظت روی و مولیبدات است