سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی حسینپورفیضی – استادرادیوبیولوژی-دانشکده علوم طبیعی- دانشگاه تبریز
پروین آذرفام – کارشناس ارشد فیزیک پزشکی-مربی دانشکده علوم طبیعی-دانشگاه تبریز
ناصر پولادی – کارشناس ارشد فیزیک پزشکی-مربی دانشکده علوم طبیعی-دانشگاه تبریز
محمد مسافری – کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی- مربی گروه زیست شناسی – دانشگاه تربیت م

چکیده:

خطرناک ترین فلزاتی که در مقادیر مشخص سلامتی انسان را به مخاطره می اندازند شامل آرسینیک، بریلیوم، جیوه، باریم، کادمیوم، سرب، منیزیم، نیکل، وانادیوم می باشند.اطلاعات موجود حاکی از وجود غلظت بالای آرسینیک در برخی از روستاهای کشور از جمله کردستان و آذربایجانشرقی می باشد. مواد و روشها: در این پژوهش گسترش کروموزومی لنفوسیت های خون محیطی ۲۴ نفر از ساکنان روستای قوپوز از منطقه هشترود آذربایجانشرقی به روش کشت میکرو (کشت آزمایشگاه دیفکو)بررسی و ناهنجاری آنها مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج:نتایج به دست آمده از مطالعه گسترش های کروموزومی نشان دادند که انواع اختلالات ساختاری و تعدادی در گسترشهای کروموزومها وجود دارد و اختلاف معنی داری بین ناهنجاری‌های کروموزومی گروه شاهد(افراد نرمال که تاکنون از آب آشامیدنی سالم استفاده کرده اند) وگروه تحت مطالعه وجود دارد (P<0/05).بحث: به نظر می رسد در انسان آرسینیک احتمالا یک کوکارسینوژن است که در کار تعمیر DNA، افزایش بیان سیکلین D1، تغییر جایگاه متیله شدن پوروموتور و همچنین موجب اختلال در بیان ژن P53 می شود. بنابر این می توان نتیجه گرفت که وجود آرسینیک بر روی پیام های سلولی مربوط به تغییر در بیان ژنها اثر گذاشته و موجب افزایش متیوژنی فعالیت پروتئین کیناز می شود و یا فعالیت سایر عوامل ژنوتوکسیک مستقیم را تشدید می کند. امید است بتوان با مطالعات بیشتر بر روی راز گشایی الگوهای وراثتیو مطالعه بر روی کشت سلولهای پوستی، استخراج DNA و بررسی بیان ژنها نظیر P53 و … به مطالعه بیشتر بر روی این افراد پرداخته و بتوانیم قدمهای بعدی در تکمیل حلقه های سیتوژنتیکی را برداریم.