سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

یعقوب اندایش – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحسین موسوی – دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

بخش حمل و نقل دریایی از جمله مهمترین بخشهای واسطه ای اقتصاد می باشد که سایر بخشهای اقتصادی در فرایند تولید خود از این بخش استفاده می نمایند و در این ارتباط هزینه آن را پرداخت می نمایند. بنابراین به عنوان نهاده برای تولید بخشهای اقتصادی به کار گرفته می شود. اگر هزینه حمل و نقل دریایی افزایش یابدچون نهاده سایر بخشهاست. بنابراین قیمت تمام شده بخشها نیز افزایش می یابد. این اثرات ممکن است به صورت مستقیم در ارتباط با بخش یا به صورت غیرمستقیم و با واسطه صورت گیرد در این مقاله هدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی بر افزایش قیمت بخشها و شناسایی ا ثرپذیری این بخش از افزایش قیمت سایر بخشهای اقتصادی به صورت متقابل می باشد. در این مقاله برای پاسخگویی به سوالات و اهداف تحقیق از تکنیک داده ستانده کمک می گیریم این روش به خوبی نسبت به سایر روشها اثرات مستقیم و غیرمستقیم قیمتها را تبیین می نماید و با رویکرد تحلیل مسیرساختاری (SPA) مسیرهای مهم و قابل سیاستگذاری افزایش قیمتها را شناسایی می نماید و به تحلیلگران در این زمینه کمک می نماید.