سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن شیبانی –
حسین مقدس زاده –
دینیار نوشادی –

چکیده:

زیره سیاه از قد یمی ترین گیاهان در طب سنتی ایران و از پتانسیل های بومی گیاهی است . به منظور سنجش امکان مصرف زیره در طیور و ارزیابی چا لشها ی ناشی از مصرف عصاره آن بعنوان افزودنی ۸۰۰, قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه تجاری " راس " در سن ۸ روزگی و با وزن ۱۵۰ ± ۱۰ گرم بصورت تصادفی به چهار تیمار مساوی تقسیمشدند ( هر تیمار دارای پنج تکرار و هر تکرار۴۰ قطعه جوجه .) از سن ۸ تا ۵۶ روزگی به آب آشامیدنی تیمارهای C, B, D و Aبه ترتیب %۱ %./ و ۷ %./ و ۳و%۰عصاره آبی ز یره سیاه که طبق روش استانداردتهیه شده بوداضافه شد . تمام تیمارهابا جیره ها ی مشابه تغذیه شدند و دسترسی آزاد به آب وغذا داشتند . شاخصهای عملکردی گله بطور هفتگی ثبت و در سنین ۳۲ و ۵۶ روزگی از تیمارهای مختلف خونگیری وشاخصها ی بیوشیمیایی سرم خون ازجمله , GPT,GOT تریگلیسیرید , کلسترول و پروتئین تام اندازه گیری شد . روش آماری مطالعه آنالیز وار یانس وآزمون دانکن با نرم افزار SPSSبود . طبق نتایج بدست آمده شاخصها ی GPT,GOT و تری گلیسیریددر تمام تیمارها درسنین ۳۲ و ۵۶ روزگی در محدوده طبیعی بودند ).p< 0/05) میانگین پرتئین تام در تیمارهای مصرف کننده عصاره ز یره B و C و D به ترتیب ۱/۵۹ و ۱/۳۴ و g/dl 1/33 که کمتر از محدوده طبیعی ودر گروه شاهد A در حد نرمال بود ).p< 0/05) میانگین کلسترول در ت مارهای B و C به ترتیب ۷۵ و mg/dl 97 که کمتر از محدوده طبیعی ودرگروه شاهد A و D در حد نرمال بود ).p< 0/05) از آنجا ییکه در طیور کاهش پرتئین تام عمدتا مرتبط با نارسا یی کبدی و Malabsorption وMalnutrition است وکاهش کلسترول مرتبط با نارسا ییهای کبد ی وکلیوی است لذابه نظر میرسد عل یرغم مزیتها ینسبی مصرف زیره در طیور در افزودن عصاره آبی ز یره سیاه به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی بایستی جانب احتیاط را در نظر گرفت .