سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
میثم احمدی – دانشجوی رشته باغبانی گرایش گیاهان زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده:
گل شاخه بریده آلسترومریا با نام علمی Alestromeria hybrida یکی از مهمترین گل های جهان به حساب می آید. بطوری که هم اکنون در دنیا بیش از پانصد هکتار از سطوح گلخانه ای تحت کشت این گل می باشد که ماندگاری یکی از مشکلات اساسی این گل است. این مطالعه به صورت طرح کاملا تصادفی با ۱۴ تیمار، در ۳ تکرار و ۴۲ پلات آزمایشی انجام شد. غلظت های محلول گلجایی (پالس) اتانول و متانول ۴، ۷ و ۱۰ درصد و اسپری اتانول و متانول ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد و آب مقطر شاهد بود. در این آزمایش عمر گلجایی، میزان فعالیت آنزیم های SOD و POD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از این ترکیبات اثر مثبت بر طول عمر و کیفیت گل ها ایفا می کند. از میان تیمار های مختلف، اسپری متانول ۳۰ ، درصد بالاترین عمر گلجایی را (۲۴/۲۳) به همراه داشت همچنین بیشترین مقدار SOD مربوط به تیمار اسپری اتانول ۳۰ درصد با میانگین ۲۵/۴۹ واحد بین المللی در صد گرم وزن تر در دقیقه بود. بیشترین مقدار POD مربوط به تیمارهای اسپری اتانول ۲۰ و ۳۰ درصد با میانگین های ۰/۰۸۶۶ و ۰/۰۸۵۰ میکرومول در گرم وزن تر در دقیقه بود. بر اساس این نتایج، ترکیبات ذکر شده به دلیل کاهش هزینه و عدم اثرات منفی زیست محیطی و افزایش عمر گلجایی گل بریده آلسترومریا معرفی می گردد.