سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم محققی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محقق فرآیند. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی،
غلامرضا باکری – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی – دانشگاه تهران.
مریم سعیدی زاد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محقق کاتالیست.

چکیده:

در بررس ی سینتیک یک واکنش بر رو ی کاتالیزورهای ناهمگن، اثرات انتقال جرم داخلی و خارج ی از اهمی ت بالای ی برخوردارند زی را م ی توانند بر سینتیک ذاتی واکنش تاثیرگذار باشند. به عبا رت دیگر قبل از بررس ی سینتیک ی ک واکنش اثرات انتقال جرم داخلی و خارجی کاتالیزور بایستی مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود، این مقاومت هاحذف یا در بررسی سینتی ک لحاظ گرد ند. در ای ن تحقیق مقاومت داخل ی و خارج ی کاتالی زورPt/Snدر واکنشدهیدروژناسیون پروپان مورد بررس ی قرار گرفت . بدین منظور با ا نجام آزما یش ها یی در یک سیستم آزمای شگاهی، داده ها ی مورد نیاز جمع آور ی شد و با درنظرگرفتن معادله سرعت درجه اول نسبت به پروپان و انجا م محاسبات بااستفاده از نتایج آزمایش ها ، انتقال جرم خارج دانه با استفاده از مع یارMearsو همچنین اثر انتقال جرم داخل دانه با محاسبه مدولη و Thieleبررسی گردید.