سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود هدایتی فرد – متخصص صنایع فرآورده های شیلاتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سهراب معینی – دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، کرج
امین کیوان – دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
مهدی یوسفیان – مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران ، ساری ، ص.پ ۹۶۱

چکیده:

به منظور شناسایی اسیدهای چرب تشکیل دهنده بافت ماهی خاویاری اوزون برون و چگونگی تغییرات ناشی از نگهداری این ماهیان در سردخانه، از بافت این گونه، پس از صید، در شرایط تازه و منجمد نمونه گیری شده، بعد از استخراج چربی و استری شدن، توسط دستگاه کروماتوگرافی گاز – مایع، اقدام به شناسایی و بررسی اسیدهای چرب آن گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان اسیدهای چرب غیر اشباع با ۴۱/۸۴ درصد در بافت ماهی تازه ۸۸/۷۹ درصد در بافت نمونه منجمد، بیشترین میزان را در ماهی اوزون برون نشان میدهند. همچنین میزان میانگین اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره بلندی همانند: اسیدهای اولئیک (با ۷۱۴۳ درصد)، لینولئیک (با ۳۹/۳ درصد)، آلفالینولنیک (با ۷۵/۷ درصد) و ایکوزاپنتانوئیک (با ۳۶/۵ درصد)، که همگی دارای بین یک تا پنج پیوند دوگانه در زنجیره کربن – کربن خودهستند ، بطور مشخصی فراوانی دارند. در این بین سری اسیدهای چرب غیر اشباع امگا -۳ (n-3) با ۶۴/۱۶ درصد حضور بیشتری دارند. در طول دورۀ نگهداری در سردخانه نیز تغییراتی در میزان برخی اسیدهای چرب مانند ایکوزپنتانوئیک (از ۳۶/۵ به ۰۰/۴ درصد) و آلفالینولنیک (از ۷۵/۷ به ۶۵/۴ درصد) دیده شده است، بطوریکه در سطح ۹۵% قابل معنی دار می باشند. ضمنا نسبت اسیدهای چرب سری امگا – ۳ به امگا – ۶ در بافت ماهی تازه، برابر با میزان قابل توجه ۲۶/۴ برآورد گردید.