سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

منیژه بزرگ زاده – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی
الهه ابراهیم پورضیایی – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی
سعید میرفندرسکی – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی
مجید امینی خانا پشتانی – پژوهشگاه صنعت نفت – واحد فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی

چکیده:

آمینهای چرب اتوکسیله مواد فعال سطحی هستند که از واکنش اکسید تیلن و آمینهای چرب حاصل می شوند یکی از کاربردهای این ترکیبات استفاده از آنها به عنوان بازدارنده خوردگی در محلولهای اسید کلریدریک می باشد.
این مقاله شامل بررسی عملکرد آمینهای چرب اتوکسیله به عنوان بازدارنده خوردگی در محلولهای اسیدکلریدریک با در نظر گرفتن متغیرهای نوع آمین، تعداد مولهای اتیلن اکساید، افزایش آمین آزاد، غلظت آمنی و اسید می باشد در این رابطه بهترین آمین اتوکسیله از نظر غلظت ، نوع آمین، تعداد مولهای اتیلن اکساید مناسب مشخص شده و میزان افزایش امین آزاد جهت بهبود این عملکرد نیز تعیین گردیده است.
آمینهای چرب اتوکسیله مورد استفاده از سنتز آمینهای چرب ۱۲ تا ۱۸ کربنه با ۲ تا ۱۵ مول اتیلن اکساید درمقیاس آزمایشگاهی تهیه شده اند.