سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد بنی جمال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی – شهرستان محلات – استان مر

چکیده:

گل گلایل از جمله گلهای مهم شاخه بریده ایران می باشد. بارما و همکاران (۳) با بررسی اثر ازت، فسفر و پتاسیم بر تولید پداژه گل گلایل گزارش کردند که اثر ازت و پتاسیم بر تعداد و وزن پداژه و پداژک ها چشمگیر تر از فسفر بود. بیشترین تعداد، وزن و قطر پداژه ها و پداژک ها، در بالاترین سطح مصرف پتاسیم و ازت خالص به ترتیب ۳۰ و ۴۵ گرم در متر مربع بدست آمد. ملکوتی و ایرانشاهی (۲) با استفاده از بررسی منابع، توصیه به مصرف ازت، فسفر و پتاسیم به ترتیب مقدار ۱۳۵- ۹۰، ۹۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار و با در نظر گرفتن آزمون خاک توصیه کردند. در تحقیق دیگری سریتو (۴) برای تولید پداژه گلایل در سه رقم مختلف گلایل به ترتیب ازت، فسفر و پتاسیم را بین ۶۰۰-۵۰۰، ۳۲۸۰-۵۰۰ و ۶۰۰-۴۲۰ کیلوگرم در هکتار ذکر نموده است. وی همچنین نشان داد که نیاز کودی گلایل با توجه به رقم آن می تواند خیلی متفاوت باشد .بنی جمالی (۱) در سال قبل از این آزمایش با اعمال تیمارهای مقادیر و منابع مختلف پتاسیم شامل : T1) تیمار ازت و فسفر (بر اساس آزمون خاک ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار K2O) و به عنوان شاهد، T2) ازت و فسفر (بر اساس آزمون خاک) +K1 (پتاسیم بر اساس آزمون خاک و از منبع کلرور پتاسیم)، T3) ازت و فسفر K1+ (پتاسیم بر اساس آزمون خاک و از منبع سولفات پتاسیم )، T4) ازت و فسفر K2 (میزان پتاسیمدو برابر توصیه بر اساس آزمون خاک از منبع کلرور پتاسیم )T5) ازت و فسفر K2+ (میزان پتاسیم دو برابر توصیه بر اساس آزمون خاک از منبع سولفات پتاسیم)، +T2(T6 عناصر میکرو (بر اساس آزمون خاک) +T3(T7 عناصر میکرو (بر اساس ازمون خاک) K2+T1 (T8 (مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک قبل از کاشت ازمنبع سولفات پتاسیم + مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک از منبع کلرور پتاسیم به صورت سرک) + عناصر میکرو (بر اساس آزمون خاک) ، (T9 مصرف کود به روش کشاورزی (فقط کود فسفره ازمنبع سوپر فسفات تریپل بهمیزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار)، نتایج نشان داد که مصرف پتاسیم به میزان ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار ازمنبع کلرور پتاسیم (T6) در جهت بدست آوردن بالاترین وزن انواع پداژه و پدازه چه، و از منبع کلرور پتاسیم (T7) جهت دستیابی به بالاترین تعداد انواع پداژه و پداژک با توجه به آزمون خاک مناسب می باشد. با توجه به اهمیت تعذیه پداژه در تولید گل و نقشی که پتاسیم در این رابطه می تواند داشته باشد در این تحقیق پداژهای تولید شده تحت تیمارهای مختلف پتاسیم در سال قبل (آزمایش فوق) مجددا در سال بعد درشرایط یکسان کوددهی کشت گردید و مورد بررسی قرار گرفت.