سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی نداف – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی
صالح اسماعیل زاده – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی،گروه پاتوبیولوژی
مریم عزتی گیوی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
ناهید متقیان – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف نشان دادن اثرات عصاره گیاه لوئی در درمان زخم های پوستی است .
۱۲ موش سوری در سه گروه ،با توجه به پروتوکل درمانی ( کنترل،شاهد،درمان ) قرار داده شدند . بعد ازآماده سازی،بی حسی موضعی و ضد عفونی کردن یک زخم ۱ سانتی متر مربع در نا حیه پشت گردن و بین دو کتف به صورت جراحی ایجاد شد . زخم ها ی تجربی گروه درمان با استفاده از عصاره گیاه لوئی درمان شدند و به زخم ها یی که به عنوان کنترل و شاهد انتخاب شده بودند به ترتیب محلول ر ینگر لاکتبک و پماد اسرین استریل مالیده شد . کلیه زخم ها با توجه به زمان ها ی پس از عمل به سه گروه ۲۱) ، ۱۴ ، ۷ روز ) تقسیم شدند و به منظور ارز یابی مشاهدات بالینی و تغییرات پلا نی متری عکس برداری بطور روزانه صورت گرفت . مصرف موضعی عصاره گیاه لوئی باعث تسر یع در بهبود زخم در روزها ی ۷ ، ۱۴ و ۲۱ می شود که از طر یق کاهش سطح زخم و افزا یش جمع شدگی زخم حاصل می شود . مصرف موضعی عصاره گیاه لوئی باعث تسریع در روند بهبود می شود و می تواند به عنوان یک درمان جایگزین در بهبود زخم مورد استفاده قرار گیرد .