سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، دانشکده بعداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهیار صفا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

با توجه به تعهدات ایران در قبال کنوانسیونهاو پیمانهای بین المللی نظیر کنفرانس جهانی محیط زیست ریودوژانیر و پروتکل کیوتو، اولین طرح ملی تغییرات آب و هوا در ایران توسط سازمان حفاظت محیط زیست در مرکز تحقیقات زیست محیطی تهران اجرا و اولین گزارش ملی ایران در این راستا تهیه و تنظیم گردید. در این مقاله، اثرات بخش مواد زائد جامد بر روی پدیده تغییرات آب و هوا بررسی می شود. طرح مذکور دارای ۴ بخش می باشد: ۱- تعیین انتشار گازهای گلخانه ای در شرایط موجود کشور، ۲- کاهش میزان انتشار این گازها ۳- آسیب پذیری و تطابق و ۴- برنامه اجرایی
مهمترین منبع تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در بخش مواد زائد جامد، اماکن دفن رباله می باشند که به دلیل شرایط بیهوازی دفن، تولید و انتشار گاز متان اهمیت خاصی را خواهد داشت. طبق گزارش IPCC حداقل ۳۰ درصد انتشار گاز متان در سال به اماکن دفن زباله مربوط می شود. در مقاله حاضر سه سناریوی پایه، سیاست گذاری دولت و سناریوی همراه با برنامه کاهش گازهای گلخانه ای بررسی شده است.