سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامعلی کیخا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمدرضا پهلوان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
شیرعلی کوهکن – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
غلامرضا اعتصام – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک از عوامل اصلی و اولیه موثر در کاهش عملکرد گیاهان بوده [۲] به طوریکه این مهم ًتقریبا در تمامی مراحل رشد گیاهان تاثیر می گذارد . عکس العمل تنش رطوبتی در گیاهان بستگی به میزان، شدت تنش، دوره تنش و نیز مرحله رشدی هر گیاه دارد ] [.۶ در تعیین رژیم آبیاری هر گیاه به منظور حصول عملکرد بالا باید به مراحل حساس به تنش آبی و میزان آب مورد نیاز گیاه و میزان نگهداری آب خاک توجه کرده به طوریکه خاک بتواند در مدت طولانی تری و در دوره رشدی گیاه بدون تاثیر بر کاهش عملکرد آب را تخلیه کند [.۵] پتاسیم یکی از عناصر اصلی و اساسی که می تواند از طریق عکس العمل مثبتی که در بسته شدن روزنه ها در شرایط تنش ایجاد نمایدموجب حفظ پتانسیل اسمزی و میزان جذب آب و نیز افزایش تحمل به خشکی در گیاهان شود [.۱] همچنین پتاسیم موجبات فعالیت دامنه وسیعی از سیستم های آنزیمی را که نقش تنظیم کننده در میزان فتوسنتز، افزایش کارائی مصرف آب و نیز حرکت نیتروژن و ساختمان پروتئین را فراهم می نماید [.۴] روی نیز نقش مثبتی در رشد و افزایش تولید گیاهان دارد [.۳] لذا این تحقیق با توجه به وضعیت منطقه سیستان که در آن کم آبی سهم بسزائی در کاهش تولید محصولات دارد، با هدف تعیین رژیم بهینه آبیاری و نیز بررسی نقش پتاسیم و روی در افزایش تولید و تحمل به خشکی گندم اجرا گردید .