سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن عدالت – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز,
حسین غدیری – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامگار حقیقی – دانشیار بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر برهمکنش دو تناوب زراعی (گندم عدس و گندم آیش) و سه سطح نیتروژن (صفر، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد و اجز ای عملکرد دو رقم گندم نان (نیک نژاد و زاگرس )، مطالعه ای در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقا تی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه) انجام شد . این مطالعه در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده انجام و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آمار ی قرار گرفت . نتایج نشان داد که اثر برهم کنش های نیترو ژن و رقم و نیتروژن و تناوب در هر دو سال بر تعداد سنبله در متر مربع ، تعداد دانه در سنبله و عمل کرد دانه معنی دار بود و حد اکثر تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله در سال اول در تیمار ٣٠ کیلوگرم نیترو ژن و رقم نیک نژاد و در سال دوم در تیمار ٦٠ کیلوگرم نیترو ژن و رقم نیک نژاد بدست آمد . همچنین در سال اول از تیمار ٦٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار و تناوب گندم آیش و در سال دوم از ٦٠ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تناوب گندم عدس حد اکثر تعداد سنبله در متر مربع بدست آمد. حداکثر تعداد دانه در سنبله در س ال اول از تیمار ٦٠ کیلوگرم نیتروژن در ه کتار و هر دو تناوب گندم آیش و گندم عدس و در سال دوم از ٦٠ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تناوب گندم عدس بدست آمد . حداکثر عملکرد دانه در هر دو سال در تیمار ٦٠ کیلوگرم نیترو ژن و رقم نیک نژاد بدست آمد ل یکن در سال اول در هر دو رقم بین تیمار های ٣٠ و ٦٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار تفاوت معنی داری وجود نداشت . همچنین در هر دو سال از تیمار ٦٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار در تناوب گندم عدس حد اکثر مقدار عمل کرد دانه بدست آمد . در سال اول افزودن نیترو ژن تاثیر معنی داری بر افزایش کربن آلی خاک نداشت اما در سال دوم حداکثر کربن آ لی خاک در سطح ۳۰ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار بدست آمد هرچند این افزایش تفاوت معنی داری با سطح ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار نداشت.