سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن گلپایگانی – دامپزشک،مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه
حسین ورشویی – دامپزشک،مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه
ابوالقاسم رضاپور – کارشناس مسئول کشتارگاههای دام،اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل د

چکیده:

با گسترش جوامع انسانی،افزایش سطح فرهنگ و بهداشت ، استفاده از فناوریهای نوین در زمینه تهیه مواد غذا یی امری غیر ممکن می باشد که هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف اجتماع را می طلبد و سنجش میزان ا ین هماهنگیها،مدیران را در شناخت نقاط ضعف و قوت و استفاده از آنها در طرح و برنامه ر یزی در جهت رشد و تعالی اهداف بهداشتی یاری می رساند . در پی تصمیمات کارگروه بهداشت ،درمان و تامین اجتماعی استان مازندران مبنی بر احداث ۴ کشتارگاه صنعتی دام در شهرستانها ی ساری،بابل،نور و تنکابن و به تبع آن تعطیلی کلیه کشتارگاههای سنتی دام فعال در سطح استان مازندران،به بررسی اثرات بهداشتی و اجتماعی مثبت و منفی فعالیت یکی از کشتارگاهها ی صنعتی مصوب استان در پی تعطیلی ۴ کشت ارگاه سنتی دام شهرها ی مجاور ( نکا،جویبار،قائمشهر ) و ساری پرداخته می شود . نتایج این مطالعه با استفاده از برخی داده ها و اطلاعات موجود در زمان فعالیت کشتارگاهها ی سنتی،تکمیل و عودت فرم ها ی تکمیل شده توسط برخی قصابان،دامپزشکان و شهروندان و مقا یسه آنها با یکدیگر به استخراج و ارائه آن به شرح ذ یل منجر گرد ید : -۱ انجام بازرسی پیش از کشتار به صورت صددرصد ی که در زمان فعالیت کشتارگاههای سنتی این میزان ۵۰ درصد بوده است . -۲ استفاده از دکتر دامپزشک و کاردان جهت بازرسی بهداشتی که ا ین مهم قبلا صرفا توسط کاردانها صورت می پذ یرفت . -۳ حمل گوشت با خودروها ی نو و دارا ی کارت بهداشتی،که در گذشته به دلیل تصدی شهرداریها و عدم تمکین آنان خودروها ی حمل غیربهداشتی ،فرسوده و فاقد شرا یط بوده اند . -۴ جرا ی سیستم جامع کنترل و پا یش بیماری -۵ اجرای بهینه دستورالعملها ی بهداشتی – بازرسی گوشت -۶ کاهش نارضا یتی شهروندانی که در همسا یگی کشتارگاهها ی سنتی بودند به دلیل کاهش آلودگی بهداشتی و صوتی . ۸۲ درصد افراد مورد نظرسنجی از تعطیلی کشتارگاه اطلاع داشتند، ۷۴ درصد به ا ینکه لاشه ها دارا ی مهر باشند حساس بوده که این رقم در شهرهای نکا و جویبار ۵۰ درصد بوده است . و تنها ۵ درصد افراد از گوشت بسته بند ی بهداشتی استفاده می کنند . لذا لازم است تا نقش دامپزشکان بعنوان پاسداران بهداشت عمومی بیشتر تجلی یابد . صدا و سیما،جراید و رسانه ها به دلا یل تعطیلی کشتارگاه سنتی و لزوم کشتار در کشتارگاه صعتی بپردازند .