سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیاردانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران – مدیرگروه مدی
مسیح ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری – دانشگاه علم و صنع

چکیده:

تجارت الکترونیکی ۳ به عنوان یک فناوری به شرکت های کوچک و متوسط SME اجازه رقابت درمقابـل همتاهـای بزرگتر شان را خواهدداد . تحقیق نشان داده است که مزایای مهم و قابل تـوجهی پـیش روی SME هـایی اسـت کـه درعرصه تجارت الکترونیکی وار دشده اند . در میان این مزایا می توان به کاهش هزینه ها، افزایش فروش و توانایی برای دستیابی به یک بازار جهانی اشاره کرد . دراین کار تحقیقی دلایل اصلی استفاده از تجارت الکترونیکی توسط شرکت هـای کوچـک و متوسـط ، مزایـا و معایـب قبول تجارت الکترونیکی و موانع بر سر راه تحقق آن در ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . چگونگی قبول و استفاده از تجار ت الکترونیک ی دراینگونه شرکتها به ویژگی های تجاری آنها باز می گردد بـه گونـه ای که به یک راه حل خاص تجارت الکترونیکی که برای همه مناسب باشـد . مـشکل خواهـد بـود . لازم اسـت شـرکتهای کوچک ومتوسط درزمینه مزایای تجارت الکترونیکی وچگونگی بهـره گیـری از آن آمـوزش داده شـوند . زیـرا ایـن نـوع
فنĤوری هنوز توسط برخی از اینگونه شرکتها نامناسب تلقی می شود