سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

به منظور مصرف بهینه روی در زراعت گندم در شرایط خاک ها ی شور و مطالعه اثرات این عنصر در عملکرد و سایر پارامترهای کمی وکیفی گندم ، یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و در سه تک رار به مدت ٢ سال زراعی انجام شد . تیمار های آزمایشی شامل چهار تیمار شاهد بدون مصرفسولفات روی ، مصرف سولفات روی به میزان ٢٠ کیلوگرم در هکتار و دو بار محلول پاشی با محلول سولفات روی ، مصرف سولفات روی به میزان ٤٠ کیلوگرم در هکتار و سه بار محلول پاشی با محلول سولفات روی، مصرف سولفات روی به میزان ٦٠ کیلوگرم در هکتار و چهار بار محلول پاشی با محلول سولفات روی نظر گرفته شد . در مجموع ١١ صفت ( ٥ صفت کمی و ٦ صفت کیفی) مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .، بالاترین عمل کرد دانه به میزان ٤٣٥٥ کیلوگرم در هکتار و بیشترین غلظت روی در دانه به میزان ۲۹/۱ میکروگرم در گرم از تیمار ، مصرف سولفات روی به میزان ٦٠ کیلوگرم در هکتار و چهار بار محلول پاشی با محلول سویفات روی بدست آمد اما با تیمار ، مصرف سولفات روی به میزان ٤٠ کیلوگرم در هکتار و و سه بار محلول پاشی با محلول سولفات روی تفاوت آماری معنی دار نداشت . درصد پروتئین دانه نیز تحت تاثیر مصرف سولفات روی قرار گرفت و افزایش معنی دار پیدا کرد.پارامترهای عملکرد کاه، تعداد خوشه در مترمربع و تعداد دانه در خوشه ، و غلظت ریزمغذی های آهن ، منگنز و مس تحت تاثیر مصرف روی قرار نگرفتند . بنابراین جهت تولید حد اکثر دانه با کیفیت مطلوب ، مصرف سولفات روی به میزان ٤٠ کیلوگرم در هکتار و و سه بار محلول پاشی با محلول سولفات روی توصیه می شود.