سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اکبری مقدم – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
شیرعلی کوهکن – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
حسن رستمی – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
عبدالعلی صوفی – مرکز تحقیقات کشاورزی زابل

چکیده:

بمنظور فراهم نمودن فرصت کافی برای توزیع آب آبیاری و نهاده های کشاورزی و توزیع ادوات خاک ورزی و جلوگیری از خسارت سرما و گرما با انخاب تاریخ کاشت مطلوب و استفاده از ژنوتیپ هایی با دامنه سازگاری وسیع با مناسب رای تاریخ های کشات مورد نظر این بررسی بمنظور بررسی اثرات تاریخ های کاشت بر عملکرد و ازجا عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک ۲۰ رقمی گندم، آزمایش با سه تاریخ کاشت از ۱۵ مهرماه بفواصل ۴۵ روز بعنوان فاکتور اصلی بر روی ۲۰ لاین و رقم گندم پیشرفته و رایج با تراکم ۴۰۰ دانه در متر مربع بعنوان فاکتور فرعی در قالب طرح کرت های یکبار خرد شده با ۳ تکرار در سال ۸۰-۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک زابل اجرا گردید.