سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق اسدی یکتا – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
اسداله حجازی – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
ناهید حریری – گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران

چکیده:

یک طرح تحقیقاتی درسال زارعی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ در مزرعه آموزشی وتحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ،اجراشد که طی آن اثرات تاریخ و تراکم کاشت برخصوصیات رویشی وزایشی بوته کرچک مورد بررسی قرارگرفت . طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی باسه تکرار اجرا شد. فاکتوراصلی تاریخ کاشت در سه سطح (اول و پانزدهم و سی ام اردیبهشت ) و فاکتور فرعی تراکم کاشت در ۴ سطح (۴۵،۳۰،۱۵ و ۶۰ هزاربوته در هکتار) بود. برداشت نهایی بوته های کرچک از سه خط وسط هر تیمار پس از حذف حاشیه در نظرگرفته شد. وزن و تعداد غوزه ها، وزن بذر در هر پلات و وزن هزار دانه اندازه گیری و در پایان عملکرد نهایی محاسبه گردید.نتایج آزمایش نشان داد که بین تاریخ و تراکم های مختلف کاشت ازنظر عملکرد دانه،وزن هزار دانه،تعداد غوزه،وزن غوزه،تعداد دانه در غوزه، عملکرد و درصد روغن ، ارتفاع بوته ، طول ریشه ، شاخص سطح برگ و بیوماساختلاف معنی داری وجود داشت ولی اثرات متقابل بین تاریخ و تراکم کاشت در هیچ یک از صفات مزبور معنی دار نبود.تاریخ کاشت اول در تمام صفات داری بیشترین مقدار و تراکم های ۴۵ و ۳۰ و ۱۵ هزار بوته در هکتاربه ترتیب بیشترین عملکرد دانه و عملکرد روغن را داشتند.