سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منا پورعیسی – کارشناس ارشد زراعت
مجید نبی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز،
رضا مامقانی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا، طرحی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی شماره ١ گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ اجرا گردید . فاکتور اصلی ، تاریخ کاشت در چهار سطح ( ٢٥ آبان ، ١٥ آذر، ٥ دی، ٢٥ دی) و فاکتور فرعی، رقم شامل (هیبرید Hyola401 و ۰۰۳RGS و ۷۰۴Pf ) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح تاریخ کاشت از نظر عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته در سطح یک درصد و از نظر تعداد دانه در غلاف ، درصد روغن و درصد پروتئین در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود دارد . در مورد وزن هزار دانه اختلاف معنی داری بین تاریخ های کاشت مختلف مشاهده نشد . با تأخیر در تاریخ کاشت تعداد غلاف در بوته , دانه در غلاف و درصد روغن کاهش یافت و در نتیجه عملکرد نهایی نیز روندی نزولی داشت.در بین سه رقم مورد بررسی از نظر عملکرد نهایی ، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح یک درصد اختلاف معنی داری وجود داشت ولی از نظر وزن هزار دانه ، درصد روغن و د رصد پروتئین اختلاف معنی داری مشاهده نشد . از نظر ارتفاع بوته بین سطوح تاریخ کاشت اختلاف معنی دار در سطح یک درصد مشاهده شد به طوری که با تأخیر در تاریخ کاشت ارتفاع بوته ها کاهش یافت , در حالی ک ه بین ارقام و اثرات متقابل اختلاف معنی داری مشاهده نشد .در مورد صفتارتفاع اولین شاخه گلدهنده و وزن خش ک کل بین تمام سطوخ تاریخ کاشت و رقم و اثرات متقابل آن ها اختلاف معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شد . بین تاریخ های کاشت و ارقام مختلف از نظرشاخص برداشت اختلاف معنی داری در سطح یک درصد بود اما اثرات متقابل آن ها اختلاف معنی داری نشان نداد. در میان اجزا عملکرد، تعداد غلاف در بوته بالاترین همبستگی مثبت را با عملکرد نهایی نشان داد (۰/۷) در حالیکه همبستگی معنی داری بین عملکرد و وزن هزار دانه مشاهده نشد.