سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمیرزا خانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
علی رضا طالب نژاد – کارشناس دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی اراک

چکیده:

این بررسی در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در مزرعه مر کز تحقیقات کشاورزی استان مر کزی واقع در ٢ کیلومتری شهرستان ار اک اجرا گردید. آزمایش بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد . طول هر کرت آزمایشی ٥ متر و شامل چهار خط کشت به فاصله ٥٠ سانتی متر وفاصله بوته ها روی ردیف ٥ سانتی متر درنظر گرفته شد ، تا تر اکم ٤٠٠ هزار بوته در هکتار بدست آید . تاریخ های کاشت به عنوان عامل اصلی به ترتیب شامل ١٥ مهر، ٣٠ مهر ، ١٥ آبان ، ٣٠ آبان و ١٥ آذر ماه بودند . دراین آزمایش از سه رقم گلرنگ پاییزه به نام های LRV-51-51 ، زرقان‐ ٢٧٩ و ورامین ‐ ٢٥٩ در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند . صفاتی از قبیل ار تفاع گیاه ، تعداد شاخه های فرعی هر گیاه ، تعداد غوزه در گیاه ، تعداددانه در غوزه ، و وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. بیشترین مقدار عملکرد در تاریخ کاشت دوم ( ٣٠ مهر ) با ٢٧٤٢ کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد درتاریخ کاشت چهارم (٣٠ آذرماه) با ١٨٦٤ کیلوگرم در هکتار بدست آمد . رقم LRV-51-51 با ٢٦١٩ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم ورامین -‐ ٢٩٥ با ٢٠٩٤ کیلوگرم در ه کتار کمترین عمل کرد دانه را به خود اختصاص دادند . هدف از تاریخ های کاشت چهارم و پنجم بر رسی وضیعت کشت انتظار این گیاه با شرایط اقلیمی منطقه می باشد.