سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرور – مرکز تحقیقات نهال و بذر
هرمز اسدی – مرکز تحقیقات نهال و بذر

چکیده:

بررسی حاضر با استفاده از طرح آماری کرت ها ی نوار ی (Strip plot) در قالب بلوک های کامل تصاد فی و در مجموع با ۱۶ تیمار آزمایشی و سه تکرار به اجرا در آمد که در آن عامل تار یخ کاشت شامل چهار سطح ۱۵ و ۳۰ مهر و ۱۵ و ۳۰ آبان در کرت های عمود ی و عامل تراکم بذر در چهار سطح ۳۲۰، ۳۴۰، ۳۶۰ و ۳۸۰ دانه در متر مربع در کرت های افقی قرار داشتند . با توجه به اینکه در سال اول اجر ای آزمایش به دلیل بارندگی امکان کاشت بذور با بذر کار آزما یشی مهیا نگردید تجزیه و تحلیل نتایج بطور مجزا برای سه تیمار تاریخ کاشت در سال اول و چهار تیمار تاریخ کاشت در سال دوم با تجز یه وار یانس ساده صفات مورد بررسی انجام و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گر فتند. در بخش اقتصاد ی، پس از محاسبه وجوه تما یز هزینه و در آمد تیمار های تحت آزما یش، فرضیه اقتصاد ی بودن و یا نبودن جایگزینی هر یک از تیمارها توسط سا یر تیمارها مورد آزمون قرار گرفت. این تحقیق با اهداف تعیین تار یخ کاشت مناسب گندم رقم شیراز و بررسی واکنش آن به تیمار مذکور در راستای کسب حداکثر تولید و تعیین مناسب ترین تراکم بذر در هر یک از تاریخ های کاشت بوده است . نتایج زراعی نشان داد تار یخ کاشت مناسب گندم رقم شیرازدر منطقه کرج ۳۰ مهر ماه و تراکم بذر مناسب ۳۴۰ دانه در متر مربع می باشد. ولی بطور کل ی تراکم بذر مناسب بر ای تار یخ کاشت اول ۳۲۰ دانه در متر مربع بوده که در صورت کاشت گندم در تاریخ های کاشت متاخر با یستی تا ۳۶۰ دانه در متر مربع افز ایش یابد. طبق نتایج اقتصادی، جایگزینی تیمار A۲B1 توسط سا یر تیمارها غیر اقتصادی است چون در صورت جا یگزینی سایر تیمارها بجای تیمار A۲B1 هزینه افزایش و در آمد کاهش خواهد یافت. در خصوص بقیه تیمارها، جایگزینی توسطبرخی تیمارها اقتصاد ی و برخی تیمار های د یگر غیر اقتصاد ی است بنابراین تیمار مناسب ، تیمار A۲B1 (تاریخ کاشت ۳۰ مهر و تراکم بوته ۳۲۰ دانه در متر مربع) پیشنهاد می گردد.