سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرور – مرکز تحقیقات نهال و بذر

چکیده:

بررسی حاضر با استفاده از طرح آماری کرت ها ی نوار ی (Strip plot) در قالب بلوک های کامل تصاد فی و در مجموع با ۱۶ تیمار آزمایشی و سه تکرار بر رو ی گندم نان رقم پیشتاز سال های زراعی ۸۰۷۹ و ۸۱-۸۰ به اجرا در آمد که در آن عامل تار یخ کاشت شامل چهار سطح ۱۵ و ۳۰ مهر و ۱۵ و ۳۰ آبان در کرت های عمودی و عامل تراکم بذر در چهار سطح ۳۲۰، ۳۴۰، ۳۶۰ و ۳۸۰ دانه در متر مربع در کرت های افقی قرار داشتند . بر اساس نتا یج تجز یه مرکب داده های دو سال اجر ای طرح گزارش نها یی ارائه گرد یده است .این طرح با دو هدف اصلی تعیین تاریخ کاشت مناسب گندم رقم پیشتاز و بررسی واکنش آن به تیمار مذکوردر راستا ی کسب حداکثر تو لید در واحد سطح همراه با توجیه اقتصادی گزینه مطلوب و تعیین مناسب ترین تراکم بذر در هر یک از تاریخ های کاشت و رابطه آن ها در گندم نان رقم پیشتاز به اجرا در امده نتایج نشان داد که اثر تار یخ کاشت بر عملکرد دانه ، تعداد سنبله در متر مربع ، تعداد دانع در سنبله و تعداد دانه در متر مربع در سطح احتمال ۱% و بر وزن هزار دانه در سطح ۵% معنی دار بوده و همین عامل بر عملکرد بیولوزیکی اثر معنی داری نداشت .در حا لیکه اثر تراکم بذر بر هیچیک از صفات مورد بررس ی فوق معنی دار نبود . همچنین اثر تار یخ کاشت * تراکم بذر بر عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله در سطح ۱% معنی دار بوده و لی بر صفات تعداد دانه در متر مربع و تعداد سنبله در متر مربع تاثیر معنی دار نداشت . بر پایه نتا یج بدست آمده تمامی اجز ای عملکرد تاثیر معنی داری را بر اختلاف عملکرد ما بین تاریخ های کاشت داشتند .. در حا لیکه با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار بین عملکرد دانه متاثر از عامل تراکم بذر می توان ن تیجه گرفت که گندم رقم پیشتاز در منطقه کرج از انعطافپذیری بالا یی برخوردار بوده و با ایجاد تعادل بین اجز ای عملکرد دانه ناشی از کمتر ین سطح تراکم بذر مورد بررسی را جبران نما ید. بنابر این با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل تار یخ کاشت * تراکم بذر به منظور کسب حداکثر عملکرد دانه بر ای هر یک از تاریخ های کاشت تراکم بذری مناسب را بطور مجزا تعیین نمود که با توجه به نتا یج مقا یسه میانگین ها تراکم بذر ی مناسب این رقم بر ای کشت در تاریخ های مورد بررسی ۱۵ و ۳۰ مهر و ۱۵ آبان ۳۲۰ دانه در متر مربع بوده ولی بر ای تاریخ کاشت ۳۰ آبان تراکم بذری مناسب ۳۴۰ دانه در متر مربع می باشد