سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد افکاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار سازمان جنگلها و مراتع کشور
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرشاد حبیبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندواب

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تر اکم بر روی روند رشد، عملکرد و اجزای عمل کرد گلرنگ آزمایشی در سال زراعی ١٣٧٩ د ر مزرعه تحقیقاتی مر کز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی واقع در ٢٥ کیلومتری شهر تبریزاجرا گردید . آزمایش بصورت طرح کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات ) در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار پیاده شد . کرتهای اصلی شامل سه تاریخ کاشت ( ١٠ اردیبهشت، ٢٠ اردیبهشت و ٣٠ اردیبهشت ) و کرتهای فرعی شامل چهار تر اکم (۴۰۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰۰، ۲۰۰۰۰۰، و ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار ) بودند . اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه، وزن خشک بوته عمل کردی معنی دار بود و تاخیر در کاشت باعث کاهش آن ها گردید اما تعداد دانه در طبق تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت. نتایج حاصله نشان داد که اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم بر تعداد دانه در طبق، عمل کرد روغن و شاخص برداشت معنی داربود و برای صفات ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه و عمل کرد دانه غیرمعنی دار بود . با افزایش تر اکم بوته مقادیر مجموع وزن خشک گیاه، شاخص سطح برگ (LAI) و سرعت رشد محصول (CGR) افزایش یافت . و در ابتدای فصل رشد با افزایش تراکم میزان NAR افزایش یافت که با گذشت زمان میزان آن کاهش یافت. بیشترین میزان RGR مربوط به تاریخ کاشت اول (۷۹/۲/۱۰) و کمترین میزان آن مربوط به تاریخ کاشت سوم (۷۹/۲/۳۰) بود. از طرفی در تمامی تر اکم ها روند RGR نزولی بود . تر اکم ١٠٠٠٠٠ بوته در هکتار (فاصله روی ردیف ٢٠ سانتی متر) دارای بیشترین LAR و تر اکم ۴۰۰۰۰۰ بوته در ه کتار (فاصله روی ردیف ٥ سانتی متر) دارای کمترین LAR بود یعنی با افزایش تراکم بوته LAR کاهش یافت.