سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حیدرپور – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهرداد مهری – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
حسام الدین سیفی – گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر تجویز آهن و مس بر روی برخی از فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی و نیز تاثیر آن روی رشد و نمو و میزان وقوع بیماری های دوران نوزادی گوساله ها، تعداد ۲۴ راس گوساله شیری نژاد هل شتاین از بدو تولد تا سن چهار هقتگی در ۴ گروه شاهد، آزمایش ۱ ، آزمایش ۲ و آزمایش ۳ مورد بررسی قرار گرفتند . در هر گروه گوساله ها از لحاظ تعداد زایش مادر، جنس و فصل تولد متوازن بودند . همچنین کلیه شرایط تغذیه ای، محیطی و مدیریتی برای گوساله های گروههای آزمایشی یکسان انتخاب گردید .
گوساله های گروه شاهد هیچ تزریقی دریافت ننمودند . به گوساله های گروه آزمایش ۱ میزان ۱۰۰۰ میلیگرم آهن به فرم آهن دکستران در روز دوم بعد از تولد بصورت عضلانی عمیق تزریق شد . به گوساله های گروه آزمایش ۲ میزان ۱۶۰ میلی گرم مس به فرم کمپلکس مس – متیونین در روز چهارده بعد از تولد بصورت عضلانی تزریق شد . در گوساله های گروه آزمایش ۳ تزریق توأم آهن و مس در روزهای ذکر شده انجام شد . در زمانهای ۲۴-۴۸ ساعت اول بعد از تولد و ۷ ، ۱۴ ، ۲۱ و ۲۸ روزگی نمونه خون واجد ماده ضد انعقاد جهت اندازه گیری پارامترهای خونی شامل تعداد تام گلبول های سفید، گلبول های قرمز، پلاکتها، هموگلوبین، هماتوکریت، اندیس های گلبول های قرمز و شمارش تفریقی گلبولهای سفید و همچنین تعیین پروتئین تام پلاسما و فیبرینوژن، اخذ گردید . همچنین در ۲۴-۴۸ ساعت ابتدایی و سپس پایان هفته های دوم ۱۴) روزگی ) ، سوم ۲۱) روزگی ) و چهارم ۲۸) روزگی ) نمونه خون جهت جدا کردن سرم و اندازه گیری آهن، مس و ظرفیت تام اتصال به آهن اخذ گردید . جهت ارزیابی رشد ونمو، وزن تمامی گوساله ها در بدو تولد و نیز در پایان هفته های اول، دوم، سوم وچهارم اندازه گیری و ثبت گردید . همچنین به منظ ور ارزیابی و مقایسه میزان وقوع بیماری دوران نوزادی گوساله ها، در طی مدت انجام طرح، تعداد روزهای درمان گوساله های بیمار ثبت گردید . پس از تجزیه و تحلیل نتایج توسط روشهای مختلف آماری مشخص گردید که مقادیر شاخصهای گلبول قرمز ( هماتوکریت، تعداد گلبول های قرمز و هموگلوبین ) در گروه توأم در مقایسه با سایر گروهها بالاتر بوده و اختلاف معنی داری بین این گروه و سایر گروهها وجود دارد . اگر چه مقادیر اندیس های گلبول های قرمز در همه گروهها یک روند کاهشی را در طی دوره نشان می دهند ولی میزان این کاهش در گروههای آهن و توأم خفی ف تر می باشد . از لحاظ تعداد مطلق و شمارش تفریقی گلبولهای سفید و همچنین میزان پروتئین تام، فیبرینوژن وپلاکت اختلافات پراکنده ای بین گروههای مختلف مشاهده گردید میزان آهن سرم در گروههای آهن و توأم بر خلاف دو گروه دیگر یک روند افزایشی را در طی دوره نشان می دهد و اختلاف معنی داری بین گروه آهن با گروههای شاهد و مس وجود دارد . از لحاظ میزان ظرفیت تام اتصال به آهن یک روند افزایشی در گروه شاهد و یک روند کاهشی در گروه آهن مشاهده می گردد که منجر به اختلاف معنی داری بین این دو گروه در پایان دوره گردیده است . از لحاظ مس سرم، گروه توآم در مقایسه با گروههای مس و شاهد مقادیر بالاتری را در پایان دوره نشان داد . میزان اضافه وزن در گروه توأم در مقایسه با سایر گروهها بیشتر می باشد و پس از این گروه، گروههای آهن و مس و شاهد بترتیب دارای اضافه وزن بهتری بودند . میزان وقوع بیماری و تعد اد روزهای درمان بین گروههای چهارگانه اختلافی نشان نداد