سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلیل آب شناس – بررسی اثرات تجویز خوراکی عصاره میوه خارخاسک بر روی پارامترهای هماتولو
نجما عباسی – دانشجوی سال آخر دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم طالبیان – کارشناس گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تجو یز خوراکی عصاره متانولی میوه گیاه خارخاسک بر روی پارامترهای هماتولوژی رت، تعداد ۸۴ سر رت نر سالم و بالغ با وزن ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم انتخاب شد . رتها قبل از شروع مطالعه برا ی عادت کردن به محیط جد ید به مدت دو هفته در حیوانخانه دانشکده نگهداری شده و سپس به طور تصادفی به ۱۲ گروه مختلف تقسیم شدند : دو گروه کنترل و یازده گروه درمان . در طول مطالعه رتها به طور ازاد به آب و غذا دسترسی داشته و شرا یط نوری یکسانیداشتند . گروه ها شامل گروه ها ی زیر بودند که همگی دارو را در طول مطالعه به طر یقه گاواژ در یافت می کردند : =۱ کنترل اولیه، =۲ کنترل گاواژ، ۵ =۳ میلی گرم به مدت ۷ روز، ۵ =۴ میلی گرم به مدت ۱۴ روز، ۱۰ =۵ میلی گرم به مدت ۱۴ روز، ۱۰ =۶ میلی گرم به مدت ۲۸ روز، ۱۰ =۷ میلی گرم به مدت ۳۵ روز، ۱۰ =۸ میلی گرم به مدت ۴۹ روز، =۹ ۲۰ میلی گرم به مدت ۱۴ روز، ۲۰ =۱۰ میلی گرم به مدت ۲۸ روز، ۲۰ =۱۱ میلی گرم به مدت ۳۵ روز و ۲۰۵ =۱۲ میلی گرم به مدت ۴۹ روز بود . بعد از اتمام دوره درمانی هر یک از گروه ها ی فوق، رتها با استفاده از کتامین بی هوش شده و مقدار ۵ میلی لیتر خون از قلب آنها گرفته شده و درون لوله ها ی سیتراته ر یخته می شد . فاکتورهای میزان هموگلوبین،PCV، تعداد گلبولهای قرمز، MCHC ،MCH ،MCV، تعداد گلبولهای سفید، تعداد نوتروفیلها، باند سلها،لنفوسیتها، مونوس یتها و ائوز ینوفیلها محاسبه شده و بین گروه ها ی فوق با استفاده از نرم افزار SPSs آزمون آنوا ی یک طرفه مورد مقا یسه و بررسی آمار ی قرا ر گرفت . نتایج حاصل از مطالعه فوق بیانگر این بود که؛ تجو یز خوراک ی دارو با مقدار ۵ mg/kg و همچنین مقدار ۱۰ mg/kg تا مدت ۲۸ روز و ۲۰ mg/kg به مدت ۱۴ روز تغییرات معناداری ایجاد نمی کند، در حالیکه تجو یز دارو به مدت بیشتربه مدت ۳۵ و ۴۹ روزبرای مقدار ۱۰ میلی گرم و مدت ۲۸ و ۳۵ و ۴۹ روز برای مقدار ۲۰ میلی گرم موجب کاهش میزان هموگلوبین، PCV ، تعداد گلبولهای قرمز، MCV ، MCH می شود . در حالیکه کاهش معنادار گلبولها ی سفید تنها در دز ۲۰ میلی گرم دارو و در مدت ۳۵ و ۴۹ روز مشاهده گرد ی د . بنابراین تجویز محدود خوراکی دارو با دز ۱۰ میلی گرم و یا کمتر اثری بر روی فاکتورهای هماتولوژیک ندارد