سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عطایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک

چکیده:

حداکثرسرعت ذرات مهمترین معیار ارزیابی میزان خطرات ناشی از لرزش زمین می باشد براساس تحقیقات به عمل آمده این پارامتر به تنهایی میتواند گویای میزان خسارت احتمالی و متناسب با آن باشد. تاکنون روابط مختلفی برای محاسبه این پارامتر توسط محققین ارائه شده است ولی هیچکدام از آنها به تنهایی در تمام مناطق کاربرد ندارد و هرکدام بسته به شرایط منطقه ای از قبیل زمین شناسی، تکتونیکی، مکانیک سنگی و .. در همان منطقه خاص کاربرد دارد طرح کارون ۳ در منطقه ای باسازندهای آسماری و پابده قرار گرفته است.