سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق پرتانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق
محمود چمانچی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

با توجه به این که سیلاب هم منابع تامین آب فراوان و هو موجب خسارت عمیق است باید به گونه ای این واکنش طبیعی را مهار کرد تا به حد اثر استفاده و حداقل خسارت دست یابیم؛ لذا طرحهایکنترل سیلاب شناخته و اجرا می شود. از آنجایی که امروزه بررسی اثرات زیست محیطی توسط مجامع جهانی جزء عوامل درجه اول در تصمیم گیری اجرای طرح های عمرانی از جمله طرح های کنترل سیلاب می باشد و خسارات جبران ناپذیر آگاهانه و ناآگاهانه و اثرات سوء طرح های سازه ای مدیریت و کنترل سیلاب بر محیط زیست روز به روز با افزایش دخل و تصرف بیشتر انسان در طبیعت بیشتر شده است؛ ارزیابی زیست محیطی این طرحها در بهینه سازی اجرای پروژه های بزرگ ضروری می باشد. این مقاله به ارزیابی زیست محیطی طرحهای کنترل سیلاب بصورت کیفی و کمی با استفاده از مدلهای ارزیابی موجود می پردازد. در ارزیابی کیفی با تقسیم بندی سیستم های رودخانه ای و سیستم های اکولوژیکی، اثرات متقابل زیست محیطی سیلاب را بررسی و شاخصهای موثر را بازشناسی می کنیمو سپس با استفاده از مکانیسم های تجربی ارائه شده شاخصهای موثر را ازحالت کیفی به درجه کمی ( بی بعد کردن) رسانده و وارد مدلهای ارزیابی زیست محیطی می کنیم.