سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – رییس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور انرژی آب طلیعه

چکیده:

علم کشاورزی از دیرباز وجود زهکش را به منظور زیست گیاه و جلوگیری از تخریب خاک و همچنین ایجاد بستر من اسب به منظور کشاورزی، الزامی دانست . اثرات زیان بار فقدان زهکش در زمی نهای پست (نسبت به سطح دریا) بسیار مشهودتر است . نتایجی همچون بالا رفتن املاح خاک، از بین رفتن مواد غذایی مورد نیاز گیاه در خاک، غرقاب شدن ریشه گیاه، کاهش تدریجی کیفی و کمی محصولات منطقه و دیگر عوامل شناخته شده که تماما صدماتی جبران ناپذیر و هزینه آور برمحیط زیست وارد می نماید، از اثرات بالا بودن سطح آب زیرزمینی است . ولی این صدمات، با انجام زهکشی غیر اصولی و موقت، افزایش یافته و خسارات بیشتر ی را بر زمی ن های کشاورزی منطقه وارد می کند . درحال حاضر، ساخت بزر گترین کانا لهای انتقال آب و آبیاری در غرب استان خوزستان ( از شمال به رودخانه کرخه، از غرب به رودخانه کارون، از جنوب به جاده جفیر و از شرق به هو رالعظیم )، با جدیت تمام ادامه دارد . پیمانکاران به هنگام ساخت کانال ، با مشکل بالا بودن سطح آب زیرزمینی مواجه شده، لذا در زمان مقطع کنی و به منظور پایین بردن سطح آب زیرزمینی، از پمپ استفاده می کنند . از آنجا که اکثر زمی ن های این محدوده، دارای قابلیت های کشاورزی می باشد ، لذا عدم انتقال آب زیرزمینی تخلیه شده، به مکان غیر قابل بازگشت، باعث وارد آمدن خسارات سنگینی به زمی ن های مزروعی م یشود . به منظور بررسی مقدار زیان وارده حاصل از منتقل نشدن ز ه آبها به منطق های غیرقابل بازگشت، تحقیقاتی در خرداد ماه ١٣٨٤ در محدوده کیلومتر۱۱+۶۰(قدیم) کانال انتقال آب شهید چمران صورت گرفت . بررسی نتایج بدست آمده موید این مطلب است کهبه دلیل تخلیه غیراصولی آبهای زیرزمینی، افزایش دو برابری در املاح اراضی مجاور کانال مشاهده م یگردد.