سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان,
داریوش مظاهری – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران,
بهنام گنجه سلطان آباد – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران,

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تراکم بر روی شاخص های رشد و عملکرد چهار رقم سیب زمینی در جیرفت انجام گردید . در این آزمایش از طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد تراکم، ۹/۵ بوته در مترمربع با فاصله ردیف و بوته (۱۵*۷۰)، ۴/۸ بوته در مترمربع با فاصله ردیف و بوته (۳۰*۷۰) و ۱/۳ بوته در مترمربع با فاصله ردیف و بوته (۴۵*۷۰) بعنوان فاکتور A و رقم (مورن، آئولا، دراگا و کوزیما ) به عنوان فاکتور B بررسی شدند . تمامی اثرات اصلی و متقابل تراکم و رقم بر روی ارتفاع گیاه ، تعداد ساقه در گیاه ، تعداد غده در گیاه ، وزن متوسط غده ، عملکرد غده ، زیست توده (بیوماس) و شاخص برداشت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . شاخص های رشد و همبستگی بین صفات مورد نظر تعیین گردید. از این آزمایش نتایج زیر بدست آمد : ۱‐- تراکم ها ی مورد آزمایش از نظر عملکرد ، ارتفاع گیاه، تعداد ساقه، زیست توده معنی دار بوده و از نظر تعداد غده در گیاه ، وزن متوسط غده و شاخص برداشت غیر معنی دار بودند در تراکم ۴/۸ بوته در هر مترمربع (۳۰*۷۰) حداکثر محصول (۱۸/۳۶۲ تن در هکتار ) بدست آمد . ۲‐- ارقام مورد آزمایش از نظر عملکرد ، ارتفاع گیاه ، تعداد ساقه در گیاه و زیست توده معنی دار بوده ولی از نظر تعداد غده در گیاه ، وزن متوسط هر غده و شاخصبرداشت معنی دار نبودند . بیشترین عملکرد مربوطه به رقم دراگا با متوسط (۱۶/۱۱۸ تن در هکتار ) بود، از نظر شاخص برداشت رقم مورن با شاخص برداشت (۵۳/۰۳۳%) بالاتر از سایر ارقام مشاهده شد . همچنین بیشترین زیست توده مربوط به رقم دراگا با زیست توده (۴/۱۹۴ تن در هکتار ) بود . ۳‐- شاخص سطح برگ در تراکم دوم (۳۰*۷۰) اندکی بیشتر از تراکم اول (۱۵*۷۰) بود و در بین ارقام نیز بیشتر شاخص سطح برگ مربوط به رقم کوزیما با (۳/۴۸) بدست آمده بود. ۴‐ در مطالعه همبستگی بین صفات مختلف بین ارتفاع گیاه ، تعداد ساقه، شاخص سطح برگ با عملکرد غده همبستگی وجود نداشت ولی بین غده در گیاه ، وزن متوسط غده ، وزن خشک ریشه ، ساقه ، برگ و غده با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.