سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی محمد احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بیرجند و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورز
برادران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بیرجند و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورز
مسعود احمدی ملک –

چکیده:

نخود دربین گیاهان زراعی مقام پنجم را در دنیا بخود اختصاص داده است . نخود در جیره غذایی انسان تامین کننده پروتئین می باشد. نخود شرایط اقلیم های نیمه خشک و سرد را می تواند تحمل کند(تا۹- زیر صفر) تغییر تاریخ کشت از کشت بهاره به پائیزه می تواند عملکرد راتا دو برابر افزایش دهد . این تحقیق در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ برای ارزیابی اثرات تراکم و سازگاری ارقام انجام گرفت . آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات دیم شیروان (ایران – خراسان) انجام شد. تیمارها شامل رقم (بیونیچ ، ILC482 و محلی فاروج ) و تراکم کشت (۳۳، ۲۲ ، ۱۶ و ۱۲ بوته در مترمربع) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر رقم و تراکم بر تعدادوزن صد دانه ، بیوماس ، عملکرد دانه معنی دار بود .رقم محلی فاروج (تیپ دسی) عملکرد ، شاخص برداشت بیشتری نسبت به سایر ارقام داشت و بیشترین تراکمبیشترین عملکرد (بیوماس) را در تمام ارقام داشت .