سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید حکم علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت وگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رئوف سید شریفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی قدیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت وگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته وسطوح مختلف کود نیترو ژن برفیلوکرون (فاصله زمانی بین ظهور برگ ها ) و سرعت ظهور برگ ذرت، آزمایشی در سال زراعی ١٣٨٤ درمزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تک راراجرا شد . کرت های اصلی به سطوح کود نیتروژنه (۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار) و کرتهای فرعی به تراکم های بوته (۷، ۹ و ۱۱ بوته در متر مربع ) اختصاص داده شد . نتایج نشان داد فیلوکرون وسرعت ظهور برگ ذرت تحت تاثیر تراکم بوته وسطوح کود نیتروژنه واثر متقابل این دو قرار دارد. با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگ ها افزایش وفیلوکرون کاهش یافت . همچنین با بالا رفتن تراکم، فیلوکرون افزایش وسرعت ظهور برگ ها کاهش یافت. بالاترین سرعت ظهور برگ ونیز کوتاه ترین زمان برای فیلوکرون درترکیب تیماری ٧ بوته در متر مربع و ١٥٠ کیلوگرم کود نیترو ژنه در هکتار بدست آمد . طول دوره رشد رویشی با افزایش تراکم بوته وکود نیتروژنه افزایش یافت. زمان ظهوردانه های گرده با افزایش تراکم، کاهش یافت و در تراکم ١١ بوته در متر مربع و ١٥٠ کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتاراین زمان طولانی تراز سایر ترکیبات تیماری بود . طول دوره تطابق گلدهی در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت وسطوح کود نیترو ژنهتاثیر معنی داری بر طول این دوره نداشت، ولی معنی دار شدن اثر متقابل کود نیترو ژنه در تراکم بوته در سطح احتمال پنج درصد برای دوره تطابق گلدهی و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول این دوره در ترکیب تیماری ٧ بوته در متر مربع و ٧٥ کیلوگرم کود نیترو ژنه هکتار بدست آمد.