سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا گنجعلی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حمیدرضا فنایی – هیات علمی مرکز تحقیقات سیستان
مهراب یادگاری – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

در دنیای صنعتی و مدرن امروز با پیشرفت سریع علم و فناوری و به طبع آن افزایش آگاهیهای عمومی ، گرایش جوامع بشری به طبیعت و ظواهر آن هر چه بیشتر نمایان می شود. طی سال های متمادی ، داروهای طبیعی خصوصا گیاهان داروئی اساس و حتی در برخی موارد تنها طریق درمان محسوب می شدند و در عین حال مواد اولیه موجود در آن ها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گرفت . اهمیت ا نکارناپذیری حفظ سلامتی انس آن ها و عوارض جانبی داروهای شیمیایی و نیز هزینه هنگفت تولید آن ها به عنوان عامل محر که ای باعث اسقبال عمومی به گیاهان داروئی و فرآورده های آن شده است . به منظور بررسی اثرات تاریخ های کاشت و تراکم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه ، آزمایشی در سال زراعی ١٣٨٤ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک و اقع در ۲۴ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان زابل انجام گردید . طرح آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) بود . تاریخ های کاشت (۱۵ اسفند ماه ، ٢٩ اسفند ماه و ١٥ فروردین ماه ) در کرت های اصلی توأم با سه سطح بذرپاشی (۵، ۱۰ و ۱۵ کیلو گرم در هکتار ) واقع در کرت های فرعی مورد ارزیابی واقع گردیدند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس اطلاعات برآمده از آزمایش نشان داد که در خصو ص اجزای عملکرد و عمل کرد اختلاف معنی داری بین اثرات تیمار های اصلی وجود دارد به طوری که در این میان تاریخ ١٥ اسفند ماه بیشتر ین عملکرد را بوجود آورد . در میان تیمار های فرعی نیز بین اجزا عملکرد و عملکرد اختلاف معنی داری در سطح ۵ % مشاهده گردید که در این میان میزان ١٥ کیلوگرم بذرپاشی در هکتار بیشترین میزان عمل کرد را ایجاد نمود . بیشترین میزان عمل کرد در بین اثرات متقابل متعلق به تیم ار ١٥ کیلوگرم بذرپاشی و تاریخ کاشت ١٥ اسفندماه بود . ضمن آ نکه اثر بذرپاشی بر روی ارتفاع معنی دار بود در حالیکه اثر تاریخ کاشت معنی دار نبود . میزان ١٥ کیلوگرم بذرپاشی در واحد سطح توانست با ایجاد متوسط ارتفاع ۳۶/۷۷ سانتی متر در گروه بالاتری قرار بگیرد . در کلیه تیمارها اثرات متقابل معنی دار نبودند ولی در دسته بندی تیمارها گروه کاشت در ١٥ اسفند و میزان ١٥ کیلوگرم بذرپاشی در واحد ه کتار در بالاترین دسته قرار گرفت . در کل می توان نتیجه گرفت که بهترین تاریخ کاشت ١٥ اسفندماه و بهترین تر اکم بذرپاشی ، میزان ١٥ کیلوگرم در هکتارمی باشد.